A KAPOSVÁRI POLGÁRI CASINO ALAPSZABÁLYA

az 1997 . január 22-i , 1998. május 28-i , 1998. szeptember 17-i, 1999. január 28-i

módosításokkal egységes szerkezetben

 

I.

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

1.§.

Az egyesület neve és székhelye

 

1. Az egyesület neve: KAPOSVÁRI POLGÁRI CASINO

 Alapítási éve: 1996.

2. Az egyesület székhelye: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 1/c.

3. Az egyesület jogállása: önálló jogi személy

 

2.§.

Az egyesület pecsétjei

 

1. Fejbélyegző:         Fekvő téglalapban:   KAPOSVÁRI POLGÁRI CASINO

                                                                  7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 1/c.

                                                                  Tel.: 82/316-244, Tel/Fax: 82/321-325

2. Körbélyegző:        Fekvő ellipszisben körbeírva:

                                                                  KAPOSVÁRI POLGÁRI CASINO

                                                                  alul: ALAPÍTVA 1996.

                                                                  középen: a kaszinó épületrajza

3. Az egyesület jelvénye: 40x31 mm kiterjedésű fekvő ellipszis a körbélyegző szerinti kivitelben sárgaréz alapon fekete bemarással.

 

II.

 

AZ EGYESÜLET JELLEGE, CÉLJA, FELADATAI

 

3.§.

 

1. A Kaposvári Polgári Casino a polgári létforma kialakítását, fejlesztését, a polgári értékek megőrzését és fejlődését elősegítő egyesületi formában működő társaság.

2. A Kaszinó célja, hogy tagjainak és vendégeinek művelt társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, színesebbé tegye Kaposvár társasági és kulturális életét, ezen belül

-        segítse elő a polgári létforma kialakítását, a polgári értékek és önbecsülés feltámasztását, fejlődését,

-        ápolja a helyi polgári hagyományokat, felkutatva ezért a valamikori Kaposvári Nemzeti Kaszinó még élő tagjait,

-        biztosítsa a helyi közügyek, üzleti ügyek kötetlen megbeszélését,

-        tegye lehetővé művészeti estek, történelmi, politológiai és más témájú előadások, tudományos, művészeti kiállítások szervezését, megrendezését, intellektuális játékok, versenyek lebonyolítását,

-        működjön együtt más polgári társaságokkal, kaszinókkal a kölcsönös előnyök figyelembevételével,

-        szervezze meg rendszeresen a Kaszinó Bálját a Kaposvár város napját (január 23.) követő szombati napon,

-        törekedjen önálló kaszinó-épület létrehozására, fenntartására.

3. A Casino közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai nyilatkozatot nem bocsájt ki, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.

A Casino, mint egyesület pártoktól független azoktól támogatást nem kap, nekik támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőket nem támogatott és tevékenysége köréből a jövőre nézve is kizárja.

 

III.

 

A KASZINÓTAGSÁG FELTÉTELEI,

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

4.§.

Az egyesület tagjai

 

A Kaszinóban a tagsági viszony lehet:

a)      egyéni tagság

b)      pártoló tagság

c)      tiszteletbeli tagság

d)     védnökség

5.§.

Egyéni tagság

 

1. A Kaszinó tagja lehet minden felnőtt polgár nemre, vallásra, foglalkozásra, iskolai végzettségre való tekintet nélkül, aki a Kaszinó Alapszabályának 2. pontjában összefoglaltakkal egyetért, az Alapszabály passzusait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. A tagsági viszony létrejöttének feltétele két kaszinótag egybehangzó ajánlása és a Választmány befogadó határozata.

3. A tagsági viszony fennállásának feltétele a tagsági díjnak az esedékesség időpontjáig történő befizetése és a Kaszinó rendezvényein való rendszeres részvétel.

A nyugdíjasok tagdíja a rendes tagdíj 50 %-a.

4. A tagsági viszony elfogadása fél éves próbaidőre történik a kérelmező írásbeli értesítését követően. Fél év után a tagsági viszony automatikusan véglegesül, amennyiben a tag az egyesület tevékenységével összhangban cselekszik.

5. A Kaszinó Tiszti Karának és Választmányának tagja csak kaposvári polgár lehet.

6. A Kaszinó tagjait a Kaposvári Polgári Casino Könyvben jegyzi be és tartja nyilván.

7. A Kaszinó tagdíját a Közgyűlés évente állapítja meg.

8. A Kaszinó tagjainak jogai:

a)      az egyesület tagjaként részt vehet és véleményt nyilváníthat a Kaszinó gyűlésein, rendezvényein,

b)      gyakorolhatja tagsági viszonyával járó szavazati jogát,

c)      az egyesület bármely tisztségére megválasztható, ha magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár.

d)     a Kaszinót érintő kérdésekben javaslatokat, indítványokat tehet,

e)      az egyesület Tiszti Karának megbízásából képviselheti a Kaszinót más polgári társaság és kaszinó rendezvényein,

f)       igénybe veheti a Kaszinó által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket,

g)      joga új tag felvételét ajánlani,

h)      jogában áll a Kaszinó rendezvényeire, összejövetelire egy vendéget fogadni, több vendéget a titkár hozzájárulásával fogadhat.

9. A Kaszinó tagjainak kötelezettségei:

a)      a Kaposvári Polgári Casino Alapszabályának betartása,

b)      a Választmány eseti határozatainak megtartása,

c)      a megállapított tagdíj rendszeres megfizetése,

d)     a Kaszinó rendezvényein, gyűlésein való rendszeres részvétel,

e)      az általa ajánlott tagért a próbaidő alatt felelősséget vállalni,

f)       vendégeiért erkölcsi és anyagi felelősséget vállalni.

 

6.§.

Pártoló tagság

 

1. Az egyesület pártoló tagja olyan természetes vagy jogi személy lehet (vállalkozó, vállalkozás, vállalat, intézmény, társadalmi szervezet, civil szervezet stb.), amely elfogadja a Kaszinó Alapszabályát, és támogatni kívánja az abban megfogalmazott egyesületi célokat. Pártoló tagság a felek megállapodása alapján jön létre.

2. A pártoló tag

a)      képviselteti magát a Kaszinó összejövetelein, rendezvényein,

b)      kezdeményezheti a Kaszinóhoz illő témákban előadások és rendezvények megtartását,

c)      javaslatot tehet a Kaszinó életét és működését érintő kérdésekben.

3. A pártoló tag megajánlott összegű tagdíj fizetésével vagy más módon járul hozzá és  támogatja a Kaszinó működését.

 

7.§.

Tiszteletbeli tagság

 

1./ A Kaszinó Választmánya vagy az egyéni tagság 20 %-ának egybehangzó javaslata alapján a Kaszinó érdekében végzett kiemelkedő tevékenység vagy vállalt áldozat elismeréseként egyes nem tag személyiségeket a Kaszinó tiszteletbeli taggá választhat. E személyek száma évente nem haladhatja meg a két főt.

2./ A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal vehet részt a Kaszinó testületi munkájában.

 

8.§.

Védnökség

 

1./ A Kaszinó Választmánya vagy az egyéni tagság 20 %-ának egybehangzó javaslata alapján a Tiszti Kar köztiszteletben álló, illetve kiemelkedő társadalmi aktivitást mutató személyiségeket kérhet fel a Kaszinó céljainak és anyagi feltételeinek elősegítése érdekében, akik egyetértenek és elfogadják az egyesület Alapszabályát és eltökéltek abban, hogy a Kaszinó működését segítsék, különféle fórumokon céljait megismertessék, képviseljék.

2./ A védnök tanácskozási és tanácsadási joggal vehet részt a Kaszinó testületi munkájában.

 

9.§.

A tagsági viszony megszűnése

 

l./ A tagsági viszony megszűnik

a)      a tag kilépésével,

b)      a tag törlésével,

c)      a tag elhunytával.

2./ A tag törölhető:

a)      a tagdíj nem fizetés esetén (1 éves elmaradás és erre figyelmeztető írásbeli elnöki felszólítás után automatikusan)

b)      méltatlanság esetén (méltatlansági okok: alapszabállyal ellentétes megnyilvánulás, kifogásolható viselkedés, személyiségi jogok megsértése, házirend megsértése.)

 

IV.

 

A KASZINÓ SZERVEZETE

 

Szervezeti felépítés

 

Az egyesület szervei:

a)      Közgyűlés

b)      Választmány

c)      Tiszti Kar

d)     Számvizsgáló Bizottság

e)      Becsület Bíróság

 

10.§.

Közgyűlés

 

l. A Közgyűlés a Kaszinó legfőbb szerve, amely az egyesületet érintő mindennemű kérdésben dönthet.

2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)      a két közgyűlés között végzett munka értékelése, a további feladatok meghatározása,

b)      a Választmány tagjainak, ezen belül a Tiszti Kar tisztviselőinek, a Számvizsgáló Bizottság és a Becsület Bíróság tagjainak megválasztása és beszámoltatása,

c)      a Kaszinóba való belépés díjának és a havi tagsági díjnak megállapítása,

d)     a Kaposvári Polgári Casino Alapszabályának és Ügyrendjének jóváhagyása, esetleges és szükséges módosítása,

e)      döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, illetve az Alapszabály hatáskörébe utal.

f)       Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása

 

11.§.

A Közgyűlés működése

 

1. A Közgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevői: a Kaszinó rendes véglegesített tagjai.

2. Az egyesület pártoló tagjai, illetve azok képviselői, a tiszteletbeli tagok és a védnökök a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

3. A Közgyűlést általánosan a Választmány, rendkívüli okból a bejegyzett tagok 20 %-ának együttes, írásban közzétett akarata hívja össze. Rendes közgyűlést évenként egy alkalommal kell tartani.

4. Rendkívüli Közgyűlést a szükségesség felvetésétől számított 30 napon belül köteles a Választmány összehívni.

5. A közgyűlés helyét idejét, tárgyalni kivánt tárgysorozatát a választmány állapítja meg, s azt legalább 15 nappal a kitűzött határidő előtt a szavazati joggal rendelkező valamennyi tag tudomására hozza.

6. A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok 51 %-a a kitűzött időpontban megjelent. Amennyiben a határozatképesség az adott időpontban nem áll fenn, az ezt követően összehívott Közgyűlés a jelenlévő tagokkal határozatképessé válik.

7. A kaszinó közgyűlése nyilvános, kivéve ha a tagság - meghatározott napirendi pontokra vonatkozóan - zárt ülés megtartását szavazza meg.

8./ A közgyűlés döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.

 

12.§.

Szavazati jog

 

A Közgyűlésen jelenlevő minden egyes szavazati jogú tagot egy-egy szavazat illeti meg.

 

13.§.

Választmány

 

1. A Választmány tagjait, azon belül elnökét, alelnökét és titkárát a Közgyűlés titkos szavazással választja. A Választmány elnökből, alelnökből, titkárból és hat tagból áll.

2. A Választmány ülésein résztvevő minden egyes tagot egy-egy szavazat illeti meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3. A Választmány ülésein tanácskozási joggal vesz részt a Számvizsgáló Bizottság és a Becsület Bíróság elnöke, valamint a Kaszinó jogásza.

 

14.§.

Tisztújítás

 

A Választmány megbízatása két évre szól, ezért a tisztújításra két évenként kerül sor.

 

15.§.

A Választmány feladatai

 

1. A Kaszinó Ügyrendjének, gazdálkodási és pénzügyi szabályzatainak elkészítése.

2. A Kaszinó éves működési programjának és költségvetésének elkészítése és végrehajtása.

3. A Kaszinó folyamatos működésének, szervezettségének biztosítása, ennek érdekében

a)      figyelemmel kíséri a Kaszinó működését, a megválasztott tisztségviselők tevékenységét,

b)      értékeli az éves programot és költségvetés tapasztalait, elkészíti a közhasznúsági jelentést és írásban - a közgyűlési meghívóval együtt - megküldi a tagságnak, majd az elfogadott közhasznúsági jelentést nyilvánosságra hozza

c)      dönt az új tagok felvételéről a Becsület Bíróság javaslata alapján,

d)     dönt más Kaszinókkal való együttműködésről és az ottani képviseletről,

e)      beszámoltatja a Kaszinó Tiszti Karát, minősíti munkáját,

f)       a tag kérelmére dönt a tagdíj eseti mérsékléséről vagy elengedéséről,

g)      a tag méltatlansága esetén a tagsági viszony törlése.

4./ A választmány szükség szerint, de legalább félévenként egyszer ülésezik. A választmány ülései zártak, azonban nyílt választmányi ülésről a választmány egyszerű többséggel dönthet. A határozatokról a tagságot a közgyűlésen tájékoztatni kell, míg a határozat által egyénileg érintett tagot 15 napon belül írásban kell értesíteni.

5. A Választmány ülésein tanácskozási joggal meghívottak is részt vehetnek.

6. A Választmány összehívására az elnök - a napirendi pontok feltüntetésével - írásban jogosult a választmányi ülés előtt 8. nappal . A választmány 3 tagja együttesen rendkívüli választmányi ülés összehívását kezdeményezheti írásban a napirendi pontok feltüntetésével.

7. A választmány határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A választmány a döntéseit nyilvánosan, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

16.§.

 

1. A Választmány kéri fel és bízza meg a Kaszinó szervezőit, pénztárosát és jogászát a

teendők ellátásával.

2. A Kaszinó jogásza tanácskozási joggal hivatalból vesz részt a Választmány testületi

munkájában.

 

17.§.

Tiszti Kar

 

1. A Tiszti Kar tagjai:

-          Elnök,

-          Alelnök,

-          Titkár,

-          Szervezők,

-          Jogász

-          Pénztáros

2. A Tiszti Kar munkáját a Választmány irányítja.

3. A Tiszti Kar a Kaszinó életét szervező és koordináló ügyintéző társaság. E minőségében

a)      gondoskodik a Kaszinó folyamatos működéséről,

b)      összeállítja a Kaszinó működési programját és költségvetését, biztosítja annak megvalósítását,

c)      folyamatosan figyelemmel kíséri a Kaszinó tevékenységét, tapasztalatairól tájékoztatja a Választmányt.

4. A Kaszinó titkára elkészíti az éves program és költségvetés terveit, megteremti a működés feltételeit a jóváhagyást követően.

5. A Tiszti Kar évente beszámol munkájáról a Közgyűlésnek.

 

18.§.

Számvizsgáló Bizottság

 

1.A Számvizsgáló Bizottság három rendes tagból áll. Tagjait a Közgyűlés választja. Munkarendjét a Bizottság saját maga állapítja meg.

2. A Számvizsgáló Bizottság feladata a Kaszinó jogszabályok és Alapszabály szerinti működésének, valamint gazdálkodásának ellenőrzése.

3. A Számvizsgáló Bizottság beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek.  Megállapításairól tájékoztatja a Választmányt.

4. A Bizottság tagjai a Kaszinó vezető testületeiben más tisztséget nem viselhetnek.

 

19.§.

Becsület Bíróság

 

1. A Becsület Bíróság három rendes tagból áll. Tagjait a Közgyűlés választja.

2. A Becsület Bíróság feladata a tagsági viszony létesítésével, illetve a tag törlésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint a Kaszinó működésének figyelemmel kísérése és az egyesületi élet megszabott normák szerinti menetének felügyelete, a Kaszinó Etikai Kódexének meghatározása és összeállítása.

3. A Becsület Bíróság dönt a Kaszinó életében a tagok közötti, illetve a tag és Kaszinó közötti vitás kérdésekben.

4. A Becsület Bíróság döntéseivel szemben a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

 

V.

 

A KASZINÓ ANYAGI ESZKÖZEI

 

20.§.

A Kaszinó működésének forrásai

 

1. Tagok által befizetett belépési díj.

2. A Kaszinó egyéni és pártoló tagjai által befizetett tagdíj.

3. A Kaszinó tevékenységével kapcsolatos bevételek és támogatások (pályázati úton nyert támogatások).

4. Különféle adományok.

5. A Kaszinó éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. A gazdálkodás szabályait az Ügyrend határozza meg a Választmány előterjesztése alapján

 

VI.

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

21.§.

 

1. A Kaszinó tagságot vállalhat és szüntethet meg más egyesületekben, illetve civil szervezetekben, ha azt a Közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel kimondja.

2. A Kaszinó megszűnik, ha a Közgyűlés egyhangúan azt határozatban kimondja, vagy ha a törvényességi felügyeletet ellátó Ügyészség kezdeményezésére a Bíróság jogszabályban előírt okok miatt megszünteti.

A Kaszinó vagyona megszűnés esetén ..........................................................száll át.

3. Az Alapszabály és az Ügyrend jóváhagyására a Közgyűlés jogosult, amelyet kétharmados szavazati többséggel érvényesít.

 

21/A. §

 

1./ A Casino az 1997. évi CLVI. számú " A közhasznú szervezetekről " szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően - közhasznú nyilvántartásba vételét kérve - önmagát közhasznú szervezetté minősíti.

A Casino a közhasznú tevékenység egyszerű fokozatát kívánja megszerezni, kiemelkedően közhasznú szervezetkénti nyilvántartását nem kéri.

2. A Casino , mint egyesület céljának megfelelően a közhasznú tevékenységet a KSZTV . 26§ c. pontja szerinti közhasznú tevékenység sorában az

-          4. ismeretterjesztés,

-          5. kulturális tevékenység,

-          19. euroatlanti integráció elősegítése

sorszámú és megjelölésű közhasznúsági tevékenységi körében sorolja be.

Ezen tevékenységi körben a Casino nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a közhasznú szolgáltatásaiból.

3. A Casino vállalkozási tevékenységet általában nem végez. Amennyiben - a választmány döntése után - különösen indokolt esetben vállalkozási tevékenységet végez , akkor ezen tevékenység a közhasznúságot nem feszélyezetheti, a gazdálkodás során keletkezett eredményt a Casino nem osztja fel, azt a Casino Alapszabályában meghatározott célra és felvállalt feladataira fordítja.

4. A vezető testület (közgyűlés és választmány) határozatában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

A Választmány tagja köteles tájékoztatni a testületet arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be.

5. Vezető szervek (közgyűlés és választmány) döntéseiről - nyilvántartásként - jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben a döntés (határozat) tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát rögzíteni kell.

A vezető szervek döntéseivel, valamint a közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratok, beszámolók a tagok előtt nyilvánosak, azok előzetes időpont egyeztetés után megtekinthetők.

A választmány döntéseiről és munkájáról az éves rendes közgyűlésen a tagság előtt be kell számolni.

 

22.§.

 

Azokban a kérdésekben, amelyről az alapszabály nem rendelkezik az 1989. évi II. tv., az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a közhasznúság tekintetében az 1997. évi CLVI. tv. egyéb rendelkezései az irányadók.

 

 

Kaposvár, 1995. december 28.

 

Az alapszabályt elfogadta az 1995. évi december 28-i alakuló közgyűlés.

 

 dr. Fekete László elnök

 

Módosítások átvezetése hiteléül 1999. február 14-én

 

 dr. Szép Tamás elnök